https://www.homeenglish.ru/otherprof.htm

Пов’язане зображення

 


По-русски По-английски
Автоинструктор Driving instructor [‘draiviŋ in’strʌktə]
Автомеханик Motor mechanic [‘məutə mi’kænik]
Агроном Agronomist [əg’rɔnəmist]
Адвокат Lawyer [‘lɔ:jə]; attorney [ə’tз:ni]
Администратор Administrator [əd’ministreitə]; manager [‘mænidʒə]
Актер Actor [‘æktə]
Акушер Obstetrician [ɔbste’triʃn], accoucheur [æku:’ʃз:]
Анестезиолог Anesthesiologist [ænəsθi:zi’ɔlədʒist]
Аниматор Animator [‘ænimeitər]
Арт-директор Art director [a:t di’rektə]
Артист Actor [‘æktə], artist [‘a:tist]
Архитектор Architect [‘a:kitekt]
Астроном Astronomer [əs’trɔnəmə]
Астрофизик Astrophysicist [æstrə’fizisist]
Аудитор Auditor [‘ɔ:ditə]
Банкир Banker [‘bæŋkə]
Бариста Barista [‘bæristə]
Бармен Barman [‘ba:mən], bartender [‘ba:tendə]
Бетонщик Concrete worker [‘kɔnkri:t ‘wз:kə]
Библиотекарь Librarian [lai’brɛəriən]
Бизнесмен Businessman [‘biznəsmæn]
Биолог Biologist [bai’ɔlədʒist]
Биотехнолог Biotechnologist [biə’teknɔlədʒist]
Бортпроводник Flight attendant [flait ə’tendənt]
Ботаник Botanist [‘bɔtənist]
Бригадир Foreman [‘fɔ:mən]
Брокер Broker [‘brəukə]
Бухгалтер Bookkeeper [‘bukki:pər]; accountant [ə’kauntənt]
Веб-дизайнер Web designer [web di’zainə]
Верстальщик Maker-up [‘meikəʌp]
Ветеринар Veterinarian [vetəri’nɛəriən]; vet [vet]
Визажист Visagiste [‘vizidʒist], makeup artist [‘meikʌp ‘a:tist]
Винодел Winemaker [‘winmeikər]
Водитель Driver [‘draivə]
Водопроводчик Plumber [‘plʌmə]
Военнослужащий Serviceman [‘sз:vismæn], military [‘militəri]
Воспитатель Teacher [‘ti:tʃə]; educator [‘edju:keitə]
Врач Doctor [‘dɔktə], physician [fi’ziʃn]
Гардеробщик Cloakroom attendant [‘kləukru:m ə’tendənt]
Генетик Geneticist [dʒi’netisist]
Гид Guide [gaid]
Гинеколог Gynaecologist [gaini’kɔlədʒist]
Горнорабочий Miner [‘mainə], mineworker [‘mainwз:kər]
Грузчик Loader [‘ləudə]
Дворник Janitor [‘dʒænitə], street sweeper [stri:t ‘swi:pər], yardman [ja:dmæn]
Девелопер Developer [di’veləpə]
Дерматолог Dermatologist [dз:mə’tɔlədʒist]
Дизайнер Designer [di’zainə]
Диджей DJ [dʒ]
Диетолог Dietitian [daii’tiʃn]
Диктор Announcer [ə’naunsə]
Дилер Dealer [‘di:lə]
Дипломат diplomat [‘dipləmæt], diplomatist [di’pləumətist]
Директор Director [di’rektə], manager [‘mænidʒə], chief [tʃi:f], head [hed], boss [bɔs]
Дирижер Conductor [kən’dʌktə]
Диспетчер Controller [kən’trəulə]
Дистрибьютор Distributor [dis’tribjutə]
Доярка Milker [‘milkə], dairymaid [‘dɛərimeid]
Железнодорожник Railwayman [‘reilweimən], railroadman [‘reilrəudmæn], railroader [‘reilrəudə]
Животновод Livestock breeder [‘laivstɔk ‘bri:də], cattle breeder [kætl ‘bri:də]
Журналист Journalist [‘dʒз:nəlist]
Заведующий Manager [‘mænidʒə]
Закройщик Tailor’s cutter [‘teiləz ‘kʌtə]
Заместитель Deputy [‘depjuti]
Звукорежиссер Sound producer [saund prə’dju:sə], sound engineer [‘saundendʒi’niə]
Имиджмейкер Image maker [‘imidʒ ‘meikə]
Инженер Engineer [endʒi’niə]
Инкассатор Collector [kə’lektə]
Инспектор Inspector [in’spektə]
Исследователь Researcher [ri’sз:tʃə]
Историк Historian [his’tɔ:riən]
Каменщик Mason [meisn], bricklayer [‘brikleiə]
Кардиолог Cardiologist [ka:di’ɔlədʒist]
Кассир Cashier [kæ’ʃiə]
Кинолог Cynologist [si’nɔlədʒist], dog handler [dɔg ‘hændlər]
Кинооператор Cameraman [‘kæmərəmæn]
Кинорежиссёр Film director [film di’rektə]
Коммерсант Merchant [‘mз:tʃənt], businessman [‘biznəsmæn]
Композитор Composer [kəm’pəuzə], songwriter [‘sɔŋgraitər]
Кондитер Confectioner [kən’fekʃnə]
Конструктор Designer [di’zainə], constructor [kən’strʌktə]
Консультант Consultant [kən’sʌltənt], adviser [əd’vaizə]
Контент-менеджер Content manager [‘kɔntent ‘mænidʒə]
Контролер Comptroller [kəm’trəulə], inspector [in’spektə], supervisor [‘sju:pəvaizə]
Копирайтер Copywriter [‘kɔpiraitər]
Косметолог Cosmetologist [kɔzmi’tɔlədʒist]
Космонавт Astronaut [‘æstrənɔ:t], spaceman [‘speismæn], cosmonaut [‘kɔzmənɔ:t]
Крановщик Crane operator [krein ‘ɔpəreitə]
Кузнец Smith [smiθ]
Курьер Messenger [‘mesindʒə], courier [‘kuriə]
Лаборант Laboratory assistant [lə’bɔrətəri ə’sistənt]
Лётчик Pilot [‘pailət]
Литейщик Foundry worker [‘faundri ‘wз:kə]
Логист Logistician [lə’dʒistiʃn]
Маклер Broker [‘brəukə]
Маляр Painter [‘peintə]
Манекенщица Model [mɔdl]
Маркетолог Marketeer [ma:ki’tiə]
Массажист Masseur [mæ’sз:]
Мастер Foreman [‘fɔ:mən]
Математик Mathematician [mæθimə’tiʃn]
Машинист Machinist [mə’ʃi:nist]; driver [‘draivə]
Медсестра Nurse [nз:s]
Менеджер Manager [‘mænidʒə]
Мерчендайзер Merchandiser [‘mз:tʃəndaizər]
Металлург Metallurgist [me’tælədʒist], steelmaker [‘sti:meikər]
Метеоролог Meteorologist [mi:tiə’rɔlədʒist]
Микробиолог Microbiologist [maikrəubi’ɔlədʒist]
Милиционер Policeman [pə’li:smən], police officer [pə’li:s ‘ɔfisə]
Модератор Moderator [‘mɔdəreitə]
Монтажник Fitter [‘fitə], rigger [‘rigə], erector [i’rektə]
Монтер Adjuster [ə’dʒʌstə], assembler [ə’semblər], mounter [‘mauntər]
Моторист Motor mechanic [‘məutə mi’kænik]
Музыкант Musician [mju:’ziʃn]
Мясник Butcher [‘butʃə]
Наладчик Adjuster [ə’dʒʌstə]
Налоговый инспектор Tax officer [tæks ‘ɔfisə] , tax inspector [tæks in’spektə]
Начальник Chief [tʃi:f], head [hed], boss [bɔs], superior [sju:’piəriə]
Невропатолог Neuropathologist [njuə’rɔpəθɔlədʒist]
Нефтяник Oilman [‘ɔilmən], oil worker [ɔil ‘wз:kə]
Нотариус Notary public [‘nəutəri ‘pʌblik]
Няня Nanny [‘næni], nursemaid [‘nз:smeid], baby-sitter [‘beibi ‘sitə]
Окулист Oculist [‘ɔkjulist]
Онколог Oncologist [ɔŋ’kɔlədʒist]
Оператор Operator [‘ɔpəreitə]
Официант Waiter [‘weitə]
Официантка Waiter [‘weitris]
Охотник Hunter [‘hʌntə]
Охранник Guard [ga:d]
Палач Executioner [eksi’kju:ʃnə], hangman [‘hæŋmən]
Парикмахер Hairdresser [‘hɛədresə], barber [‘ba:bə]
Патологоанатом Pathologist [pə’θɔlədʒist]
Певец Singer [‘siŋə]
Педиатр Pediatrician [pi:diə’triʃn]
Пекарь Baker [‘beikə]
Переводчик Interpreter [in’tз:pritə]
Писатель Writer [‘raitə], author [‘ɔ:θə]
Плотник Carpenter [‘ka:pintə]
Повар Cook [kuk], chef [ʃef]
Пожарный Fireman [‘faiəmən], firefighter [‘faiəfaitər]
Политик Politician [pɔli’tiʃn]
Полицейский Policeman [pə’li:smən], police officer [pə’li:s ‘ɔfisə]
Помощник Assistant [ə’sistənt]; aide [eid]
Портной Tailor [‘teilə]
Портье Receptionist [ri’sepʃənist]
Посудомойщик Dishwasher [‘diʃwɔʃə]
Почтальон Postman [‘pəustmən], mailman [‘meilmæn], mail carrier [meil ‘kæriə]
Предприниматель Entrepreneur [ɔntrəprə’nз:]; business owner [‘biznis ‘əunə]
Преподаватель Teacher [‘ti:tʃə]
Программист Programmer [‘prəugræmər]
Продавец Shop assistant [ʃɔp ə’sistənt] брит.; salesman [‘seilzmən] амер.
Продюсер Producer [prə’dju:sə]
Прокурор Prosecutor [‘prɔsikju:tə], public prosecutor [‘pʌblik ‘prɔsikju:tə]
Промоутер Promoter [prə’məutə]
Прораб Superintendent [sju:pərin’tendənt], foreman [‘fɔ:mən]
Проститутка Prostitute [‘prɔstitju:t]
Психиатр Psychiatrist [sai’kaiətrist]
Психолог Psychologist [sai’kɔlədʒist]
Разнорабочий Unskilled labourer [‘ʌn’skild ‘leibərə]; odd-job man [ɔd dʒɔb mæn]
Реаниматолог Resuscitator [ri’sʌsiteitər]
Ревизор Inspector [in’spektə], supervisor [‘sju:pəvaizə]
Редактор Editor [‘editə]
Ремонтник Repairman [ri’peəmən], repairer [ri’pɛərə]
Репетитор Tutor [‘tju:tə]
Реставратор Restorer [ris’tɔ:rə]
Риелтор Realtor [‘riəltə], real estate agent [riəl is’teit ‘eidʒənt]
Рыбак Fisherman [‘fiʃəmən], fisher [‘fiʃə]
Садовник Gardener [‘ga:dnə]
Сантехник Plumber [‘plʌmə]
Сапожник Shoemaker [‘ʃu:meikə], cobbler [‘kɔblə]
Сварщик Welder [‘weldə]
Священнослужитель Priest [pri:st]
Секретарь Secretary [‘sekrətri]
Сиделка Nurse [nз:s]
Системный администратор System administrator [‘sistim əd’ministreitə]
Скульптор Sculptor [‘skʌlrtə]
Следователь Investigator [in’vestigeitə], inspector [in’spektə]
Слесарь Metalworker [‘metlwз:kə]
Спасатель Rescuer [‘reskjuə], lifeguard [‘laifga:d]
Специалист Specialist [‘speʃəlist], expert [‘ekspз:t]
Спортсмен Sportsman [‘spɔ:tsmən], athlete [‘æθli:t]
Стекольщик Glazier [‘gleizjə]
Стилист Stylist [‘stailist]
Столяр Joiner [‘dʒɔinə], carpenter [‘ka:pintə]
Стоматолог Dentist [‘dentist], stomatologist [stʌmə’tɔlədʒist]
Сторож Watchman [‘wɔtʃmən], caretaker [‘kɛəteikə]
Страховой агент Insurance agent [in’ʃuərəns ‘eidʒənt], insurance salesman [in’ʃuərəns ‘seilzmən]
Строитель Builder [‘bildə]
Стюардесса Flight attendant [flait ə’tendənt]; stewardess [‘stjuədis]
Судья Judge [dʒʌdʒ]
Супервайзер Supervisor [‘sju:pəvaizə]
Таксист Taxi driver [‘tæksi ‘draivə]; cab driver [kæb ‘draivə], cabby [‘kæbi]
Татуировщик Tattooist [tə’tu:ist]
Телохранитель Bodyguard [‘bɔdiga:d], personal guard [pз:snl ga:d]
Терапевт Therapeutist [θerə’pju:tist], therapist [‘θerəpist], physician [fi’ziʃn]
Техник Technician [tek’niʃn]
Технолог Technologist [tek’nɔlədʒist]
Ткач Weaver [‘wi:və]
Товаровед Goods manager [gudz ‘mænidʒə]
Токарь Turner [‘tз:nə]
Торговый представитель Sales representative [seilz repri’zentətiv], business representative [‘biznis repri’zentətiv]
Травматолог Traumatologist [trɔ:mə’tɔlədʒist]
Тракторист Tractor driver [‘træktə ‘draivə], tractor operator [‘træktə ‘ɔpəreitə]
Тренер Trainer [‘treinə], coach [kəutʃ]
Уборщица Cleaner [‘kli:nə]; janitor [‘dʒænitə]; cleaning lady [‘kli:niŋ ‘leidi]
Учёный Scientist [‘saiəntist]
Учитель Teacher [‘ti:tʃə]
Фармацевт Pharmaceutist [fa:mə’sju:tist], pharmacist [‘fa:məsist]
Фельдшер Medical assistant [‘medikəl ə’sistənt], paramedic [prə’medik]
Фермер Farmer [‘fa:mə]
Физик Physicist [‘fizisist], physics [‘fiziks]
Физик-ядерщик Nuclear physicist [‘nju:kliə ‘fizisist]
Философ Philosopher [fi’lɔsəfə]
Финансист Financier [fai’nænsiə], financial expert [fai’nænʃəl ‘ekspз:t]
Фотограф Photographer [fə’tɔgrəfə]
Фрезеровщик Milling machine operator [‘miliŋ mə’ʃi:n ‘ɔpəreitə]
Фрилансер Freelancer [‘fri:la:nsər]
Химик Chemist [‘kemist]
Хирург Surgeon [‘sз:dʒən]
Хореограф Choreographer [kɔri’ɔgrəfə]
Художник Artist [‘a:tist]; painter [‘peintə]
Шахтёр Miner [‘mainə]
Швейцар Doorman [‘dɔ:mæn],
Швея Seamstress [‘simstris]
Штукатур Plasterer [‘pla:stərə]
Эколог Ecologist [i:’kɔlədʒist]
Экономист Economist [i:’kɔnəmist]
Экскурсовод Guide [gaid]
Электрик Electrician [ilek’triʃn], electrical engineer [i’lektrikəl endʒi’niə]
Электромонтер Electrician [ilek’triʃn], electrical engineer [i’lektrikəl endʒi’niə]
Эндокринолог Endocrinologist [endəkrə’nɔlədʒist]
Ювелир Jeweller [‘dʒu:ələ]
Юрист Lawyer [‘lɔ:jə], jurist [‘dʒuərist]
Языковед Linguist [‘liŋgwist], philologist [fi’lɔlədʒist]
  1. 1) administrator 2) manager 3) actor 4) barista 5) barman 6) businessman 7) broker 8) doctor 9) designer 10) diplomat 11) director 12) controller 13) journalist 14) inspector 15) pilot 16) model 17) operator 18) programmer
  2. 1) driver  2) teacher  3) builder 4) designer 5) worker 6) singer 7) conductor  8) milker 9) cashier  10) composer  11) writer  12) housekeeper 13) painter  14) hunter   15) baker  16) programmer  17) farmer  18) dancer
  3. 1) policeman 2) barman 3) businessman 4) railroad man 5) cameraman 6) fireman 7) oilman 8) postman 9) fisherman 10) sportsman 11) watchman 12) doorman